1. Algemeen

1.1. Autoglass Express is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het plaatsen en herstellen van autoruiten op locatie, gevestigd te Antwerpen (Schoten).

1.2. Bij het gebruik van onze diensten gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

  1. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

2.1. Autoglass Express aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal van alle losse voorwerpen die in de voertuigen achtergelaten worden. Dit geldt ook bij brand of overstroming. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden blijft steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.

2.2. De uitvoeringstermijnen van de werken worden slechts als aanwijzing gegeven en kunnen bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.

2.3. De voertuigen die ons worden toevertrouwd, worden bestuurd door ons personeel, doch onder de volle aansprakelijkheid van de klant.

2.4. Bij het plaatsen of herstellen van autoruiten is het de verantwoordelijkheid van de klant om alle goederen en de uitgevoerde werken bij aflevering onmiddellijk te controleren.
Autoglass Express kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die reeds aanwezig was voor aanvang van de werkzaamheden. De bewijslast dat de gebreken een gevolg zijn van onjuist uitgevoerde montage werkzaamheden, berust bij de opdrachtgever.

2.5. De garantie termijn die Autoglass Express aanbiedt is 1 jaar, geldig vanaf de datum van levering.

2.6. De montageprijzen zijn incl BTW en de garantie op waterdichtheid geldt enkel voor het plaatsen in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd en aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest en andere zaken.

2.7. Niet in onze prijzen inbegrepen zijn de onvoorziene vervangingen van clipsen, sierlijsten, vijzen, binnenbekleding, rubbers en het leveren van lijm-, kleef-, en dichtingsproducten. Evenals niet inbegrepen het verwijderen van glasresten uit de wagen.

2.8. Bij het monteren van door de klant geleverde ruiten kan de monteur niet aansprakelijk gesteld worden bij glasbreuk, evenmin kan hierop aanspraak gemaakt worden op een garantietermijn.

2.9. Autoglass Express aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verergeren of uitbreiden van een bestaande glasschade tijdens de uitvoering van een glasherstelling.

2.10. Autoglass Express is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade , daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

  1. Eigendomsvoorbehoud

3.1. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige betaling van de door Autoglass Express geleverde goederen en verrichte diensten. Niettemin zullen alle risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

  1. Klachten

4.1. Klachten moeten om geldig te zijn, bij aangetekend schrijven (ook bij mondelinge melding), binnen de acht dagen na de uitgevoerde werken ingediend worden.

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Autoglass Express en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot onze diensten.

Deze algemene voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze diensten worden beheerst door het Belgisch recht en worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en gaat akkoord met alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Opgesteld 12 november 2018